Прокуратура аңлата 2021 елның 1 сентябреннән «Гараж амнистиясе» турындагы закон үз көченә керде

2021 елның 13 сентябре, дүшәмбе

05.04.20021 ел, № 79-ФЗ Федераль закон белән Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертелде, шул исәптән 2021 елның 1 сентябрендә үз көченә кергән РФ Җир кодексына үзгәрешләр кертелде.

РФ Җир кодексы 39.36-1 статья белән тулыландырылды. "Гражданнар тарафыннан дәүләт яки муниципаль милектә булган җир яки җир кишәрлекләреннән, капиталь булмаган корылмалар булган гаражлар төзү өчен йә инвалидларның яшәү урыннары янында Техник яки башка хәрәкәт чараларын кую өчен файдалану".

Закон нигезендә 01.09.2026 га кадәр капиталь төзелеш объекты булып торучы һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы гамәлгә кергән көнгә кадәр төзелгән гаражны кулланучы граждан дәүләт яки муниципаль милектә булган, аерым алганда, гаражны урнаштыру өчен җир кишәрлеге гражданга бирелгән яисә аңа нинди дә булса оешма тарафыннан бирелгән булса, шул исәптән ул урнашкан җир кишәрлеген милеккә алу хокукына ия дип билгеләнгән., бу граждан хезмәт яисә башка мөнәсәбәтләрдә торган йә башка рәвештә аңа бирелгән йә мондый җир участогыннан файдалану хокукы гражданның башка нигезләр буенча барлыкка килгән.

Гражданнар тарафыннан гараж билгеләнешендәге мондый объектлар астында урнашкан җир кишәрлекләрен сатып алу өчен кирәкле документлар исемлеге билгеләнде.

Дәүләт яисә муниципаль милектә булган җир кишәрлеге граждан варисына бирелергә мөмкин. Шулай ук дәүләт яисә муниципаль милектә булган, капиталь төзелеш объекты булып торучы гараж урнашкан җир кишәрлеге беренчел хуҗадан килешү буенча мондый гараж сатып алган гражданга бирелергә мөмкин.

Инвалидлар РФ Җир кодексы белән билгеләнгән тәртиптә, дәүләт яки муниципаль милектә булган җир кишәрлекләрен, инвалидларның яшәү урыны янында гаражлар төзү өчен яки дәүләт яки муниципаль милектә булган җирләрдән яки җир кишәрлекләреннән файдалануга, капиталь булмаган корылмалар булган гаражлар төзү өчен, яисә инвалидларның яшәү урыны янында Техник яки башка чаралар кую өчен, җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитут билгеләмичә генә, РФ Җир кодексы белән билгеләнгән тәртиптә чираттан тыш хокукка ия булалар.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International